Veiklos ataskaitos

2017 m.

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

VSPC socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įvertinimas

Vidutinis darbo užmokestis 2015-2016 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2017 m.

VSPC 2016-2018 m. korupcijos prevencijos programa

2016 m.

Korupcijos prevencijos ataskaita už 2016 m.

Metinis aišk.raštas prie 2016 m.fin. ataskaitų

VRA2016m.(metinė)

2016-12-31(metinė) finnansavimo sumos

Fin.būkl.at.2016m.(metinė)

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30

Finansavimo sumos 2016-09-30

Veiklos-rezultatų ataskaita 2016-09-30

Paaiškinamasis raštas 2016m-iii-k

Finansinės būklės ataskaita 2016m-06-30

Finansavimo sumos 2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

SPC vidutinis darbo užmokestis 2016

2016 mVilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įvertinimas

2015 m. Vilkaviškio socialinės pagalbos centro ataskaitos

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015m. I pusm.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015m. III k. 

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro finansinių ataskaitų metinis aiškinamasis raštas prie 2015 m.finansinių ataskaitų

Finansavimo sumos 20 VSAFAS – 2015 I pusm.

Finansavimo sumos 20 VSAFAS- 2015 III ketv.

Finansavimo sumos (20VSAFAS) -2015 m.

Finansinės būklės ataskaita  2015-I pusm.

Finansinės būklės ataskaita 2015-III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 -I pusm.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita  2015 m.

Vidutinis darbo užmokestis 2015 m.

2014 m.  Vilkaviškio socialinės pagalbos centro ataskaitos

Veiklos rezultatų.ataskaita 2014m.metai.

Finansavimo sumos 20 VSAFAS 2014m.metai

Finansinės būklės ataskaita 2014m. metų