Pagalbos namuose tarnyba

PATVIRTINTA
Vilkaviškio socialinės pagalbos centro
direktoriaus 2016 m. spalio 26 d.
įsakymu Nr. VĮ – 22

PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Pagalbos namuose tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) paruošti vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. patvirtintu sprendimu Nr. B-TS-1373 „Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“(Žin., 2006, Nr. 43-1571), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2006, Nr. 68-2510).
1.2. Pagalbos namuose tarnyba (toliau Tarnyba) – organizuoja ir teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir dienos socialinės globos paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems seniems, vienišiems ir neįgaliems gyventojams.
1.3. Pagalba į namus – tai vienišo, neįgalaus, nusenusio asmens namuose teikiamos socialinės paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
1.4. Pagalbos į namus paslaugos yra šios: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas (maisto pristatymas iš kitų tarnybų, maisto produktų nupirkimas ir pristatymas, pagalba ruošiant maistą), pagalba buityje ir namų ruošoje ( skalbimas, namų tvarkymas, asmens higiena, vandens ir malkų atnešimas, krosnies kūrenimas ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui sudarant galimybes jam gyventi namuose.
Atsižvelgiant į išvardytas paslaugų grupes, socialinių paslaugų poreikį, asmens nesavarankiškumą bei būste esančius komunalinius patogumus, sudaryti du pagalbos namuose paslaugų komplektai.
I komplektas – asmenims, gyvenantiems būstuose, kuriuose yra komunaliniai patogumai.
II komplektas – asmenims, gyvenantiems būstuose, kuriuose nėra komunalinių patogumų (daliniai patogumai).
1.5.Dienos socialinės globos paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
1.6. Socialinių paslaugų teikimo namuose tarnybos nuostatus ir jų pakeitimus tvirtina centro direktorius.

II. TARNYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Tarnybos veiklos tikslas – teikti pagalbos namuose ir dienos socialinės globos paslaugas padedant spręsti iškilusias socialines problemas bei sudarant jiems sąlygas gyventi savo namuose siekiant išvengti stacionarių paslaugų.
2.2. Pagrindiniai Tarnybos veiklos uždaviniai:
2.2.1. skatinti paslaugų gavėjo aktyvumą;
2.2.2. ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas;
2.2.3. padėti palaikyti ryšius su bendruomene įveikiant socialinę atskirtį;
2.2.4. aprūpinti žmones su negalia techninės pagalbos priemonėmis;
2.2.5. teikti kokybiškas pagalbos namuose paslaugas.

III. TARNYBOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

3.1. Pagalbos namuose tarnyba yra Vilkaviškio socialinės pagalbos centro padalinys.
3.2. Tarnybos darbą organizuoja padalinio vadovas.
3.3. Tarnybos darbą koordinuoja ir kontroliuoja Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktorius.

IV. PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGŲ GAVĖJAI

4.1. Pagalbos namuose tarnybos paslaugų gavėjais gali būti asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis:
4.1.1. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
4.1.2. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
4.1.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;
4.1.4. kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
4.2. Pagalbos namuose paslaugų gavėjais gali būti ir kitų savivaldybių gyventojai, kai jie patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jų fiziniam ar emociniam saugumui.

V. PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Socialinių paslaugų gavėjai turi teisę:
5.1.1. į informacijos ir duomenų apie juos ir jų šeimas konfidencialumą;
5.1.2. gauti teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie socialines paslaugas, jų teikimo dažnumą, mokėjimo už jas tvarką;
5.1.3. gauti kokybiškas socialines paslaugas;
5.1.4. reikalauti, kad būtų pakeistas socialinių paslaugų teikėjas (lankomosios priežiūros darbuotojas), jeigu jis netinkamai teikia socialines paslaugas;
5.1.5. nutraukti socialinių paslaugų teikimo sutartį savo noru.
5.2. Socialinių paslaugų gavėjai privalo:
5.2.1. pateikti būtinus dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą socialinių paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti, ir atsako už jos teisingumą;
5.2.2. bendradarbiauti su socialinių paslaugų teikėju, kai yra teikiamos paslaugos ar pagalba sprendžiant jiems susidariusias problemas;
5.2.3. informuoti Tarnybos vadovą apie laiku į darbą neatvykusį ar anksčiau išėjusį darbuotoją;
5.2.3. laiku apmokėti už suteiktas socialines paslaugas, jei tai numatyta socialinių paslaugų teikimo sutartyje.

VI. PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS DARBUOTOJAI

6.1. Tarnybai vadovauja tarnybos vadovas, kuris savo veikloje vadovaujasi Centro direktoriaus patvirtintomis pareiginėmis instrukcijomis.
6.2. Tarnybos personalo struktūra:
6.2.1. tarnybos vadovas;
6.2.2. socialinis darbuotojas:
6.2.3. lankomosios priežiūros darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai;
6.2.4. sveikatos priežiūros specialistai ( slaugytojai, masažistai, slaugytojo padėjėjai).
6.2.5. savanoriai;
6.2.6. kiti darbuotojai.
6.3. Lankomosios priežiūros darbuotoju, socialinio darbuotojo padėjėju, gali būti priimtas dirbti asmuo, turintis pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimą ir išklausęs įvadinius mokymus.
6.4. Slaugytojo padėjėju – asmuo, turintis slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą (360 val.).
6.5. Pagalbos namuose tarnybos darbuotojų ( nurodytų 6.2.3. ir 6.2.4. punktuose) darbo vieta yra kliento namuose.
6.6. Tarnybos vadovas atsakingas už informacijos naujai priimtam dirbti darbuotojui suteikimą bei jo mokymų organizavimą. Kiekvienam darbuotojui Tarnybos vadovas sudaro darbo grafiką, parengia atsiskaitymo už atliktą darbą formas, supažindina su Centro direktoriaus patvirtintomis pareiginėmis instrukcijomis.
6.7. Darbuotojai pildo pagalbos namuose teikimo suvestines, slaugytojo ir slaugytojo padėjėjo slaugos namuose paslaugų teikimo lapus, socialinės globos namuose paslaugų teikimo lapus, kuriuos patikrina ir pasirašo Tarnybos vadovas.
6.8. Tarnybos vadovas teikia metinę veiklos ataskaitą, kurią tvirtina Centro direktorius.

VII. PAGALBOS NAMUOSE TARNYBOS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Tarnybos vadovas turi teisę gauti jam reikalingą informaciją iš įvairių savivaldybės įstaigų, jei tai reikalinga dėl socialinių paslaugų teikimo;
7.2. Tarnybos darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas namuose, privalo:
7.2.1. kartą per metus pasitikrinti sveikatą ir gauti pažymą, kad jų sveikata tinkama pasirinktam darbui;
7.2.2. žinoti ir laikytis darbų saugos, darbo tvarkos, pareigybės aprašymo, Vilkaviškio socialinės pagalbos centro darbuotojų etikos kodekso;
7.2.3. mokėti suteikti pirmąją pagalbą;
7.2.4. mokėti saugiai dirbti, saugoti savo ir nekenkti paslaugų gavėjų sveikatai;
7.2.5. kokybiškai ir laiku teikti paslaugų gavėjui numatytas paslaugas pagal Tarnybos vadovo patvirtintą ir darbuotojo pasirašytą darbo grafiką;
7.2.6. nedelsiant pranešti Tarnybos vadovui ar centro direktoriui apie paslaugų gavėjo gydymą stacionare, išvykimą ilgiau nei savaitei, gyvenamosios vietos pakeitimą, sveikatos būklės pasikeitimą, mirtį;
7.2.7.atvykti į Centrą ir pakeisti darbo grafiką, jei dėl svarbių priežasčių pasikeitė ankstesniame grafike patvirtintas darbo laikas.
7.3. Tarnybos darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas namuose, neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti konfidencialios informacijos apie paslaugų gavėjus be jų sutikimo.
7.4. Tarnybos darbuotojai už savo pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.
7.5. Tarnybos darbuotojai, teikdami socialines paslaugas, turi laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso.

VIII. PAGALBOS NAMUOSE TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

8.1. Asmuo, pageidaujantis gauti pagalbos į namus paslaugas, kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:
8.1.1. prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
8.1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
8.1.3. asmens socialinį statusą patvirtinančio dokumento ( pensininko, invalido ar neįgaliojo pažymėjimo) kopiją;
8.1.4. pažymą apie asmens (šeimos narių) už tris mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų gavimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas.
8.2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį specialiosioms socialinėms paslaugoms į namus nustato Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriai seniūnijose kartu su Pagalbos namuose tarnybos vadovu.
8.3. Jei asmuo (šeima) kreipiasi dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo, socialinių paslaugų poreikio vertinimas neatliekamas.
8.4. Asmens (šeimos) paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.
Asmens (šeimos) paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens poreikių sritį ir asmens priskyrimą socialinei grupei.
8.5. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus asmens sveikatos būklei ar kitoms aplinkybėms, ir ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus peržiūri Tarnybos vadovas.
8.6. Socialinės priežiūros – pagalbos į namus ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo – paslaugos teikiamos atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų, nurodytų Socialinių paslaugų katalogo 14.1 ir 14.2 punktuose.
8.7. Sprendimą dėl socialinės priežiūros skyrimo asmeniui (šeimai) per tris darbo dienas pasirašo savivaldybės administracijos Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos pirmininkas.
8.8. Sprendime dėl socialinės priežiūros skyrimo asmeniui (šeimai) nurodomas pagalbos į namus paslaugų komplektas, paslaugų teikimo trukmė, mokėjimo už teikiamas paslaugas dydis.
8.9. Įstaigos vadovas, gavęs Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos sprendimą dėl socialinės priežiūros skyrimo asmeniui (šeimai), paveda Tarnybos vadovui sudaryti su asmeniu (šeima) socialinių paslaugų teikimo sutartį. Gavus sprendimą dėl socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo asmeniui, socialinis darbuotojas ir slaugytojas vyksta į asmens namus sudaryti integralios pagalbos paslaugų teikimo sutarties, kurioje nurodomos paslaugų rūšys, kiekiai, teikimo dažnumas, apmokėjimas už paslaugas ir kitos sąlygos. Asmens namuose socialinis darbuotojas ir slaugytojas kartu su asmeniu ar jo artimaisiais nustato slaugos ir socialinių paslaugų poreikį, sudaro paslaugų teikimo planą.
8.10. Socialinių paslaugų teikimo sutartyje nurodomos asmeniui teikiamos socialinės paslaugos, jų teikimo trukmė – iki 4 valandų per dieną ir iki 5 dienų per savaitę, mokėjimo už socialines paslaugas dydis.
8.11. Sudarius su asmeniu (šeima) paslaugų teikimo sutartį, Tarnybos vadovas skiria darbuotoją, kurio darbo vieta bus kliento namuose.
8.12. Mokestį už gautas paslaugas į namus gavėjai moka Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui, pagal išrašytus pinigų mokėjimo kvitus „Perlo“ terminaluose.
8.13. Pagalbos į namus paslaugų teikimas nutraukiamas įstaigos vadovo įsakymu, kai:
8.13.1. paslaugų gavėjas pateikia prašymą nutraukti paslaugas;
8.13.2. paslaugų gavėjas miršta;
8.13.3. pasikeičia sąlygos, dėl kurių pagalbos į namus paslaugos buvo reikalingos;
8.13.4. paslaugos gavėjas nesudaro sąlygų teikti pagalbos į namus paslaugas (neįsileidžia darbuotojo, nepriima teikiamos pagalbos ir pan.);
8.13.5. paslaugų gavėjas nemoka už pagalbos namuose paslaugas, kai tai yra numatyta socialinių paslaugų skyrimo sprendime;
8.13.6. paslaugų gavėjas išvyksta į gydymo įstaigas, pas giminaičius ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.
8.14. Kai pagalbos namuose paslaugų dėl objektyvių priežasčių teikti negalima, socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) veiksmingiau keisti į piniginę išmoką – pagalbos pinigus. Pagalbos į namus paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus tik asmens sutikimu. Pagalbos pinigai asmeniui (šeimai) skiriami 3 mėnesiams remiantis savivaldybės Tarybos patvirtinto Socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo VII dalimi.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Tarnyba, organizuodama socialinių paslaugų teikimą, bendradarbiauja su savivaldybės įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savanoriais ir fiziniais asmenimis.
9.2. Dėl netinkamai teikiamų paslaugų į namus Tarnyba gali būti skundžiama Vilkaviškio socialinės pagalbos centro direktoriui.