„Kompleksinių priemonių taikymas atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką VP1-1.3-SADM-02-K-03-130“

ERPF_Logo

Projekto esmė

›Socialinių paslaugų poreikis Vilkaviškio rajone turi tendenciją didėti, todėl būtina ieškoti efektyvesnių paslaugų organizavimo bei teikimo būdų.

›Socialinių paslaugų tinklo išvystymas rajone yra nepakankamas.

›Didėjant socialinės rizikos asmenų skaičiui rajone socialinės paslaugos tampa vis aktualesnės. Socialinių paslaugų pagrindinis tikslas – grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

›Skurdas, socialinė atskirtis, priklausomybė nuo valstybės mokamų socialinių pašalpų, žemas pragyvenimo lygis, stabdo rajono ekonomikos augimą ir rajono žmonių gerovę.

›Padidės  socialinių darbuotojų teikiančių socialinės priežiūros paslaugas rajono gyventojams skaičius

›Projekto metu bus dirbama pagal Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro projekto metu sukurtą metodiką.

› Bus išplėstas paslaugas gaunančių asmenų skaičius.

›Darbingi asmenys bus informuojami, konsultuojami, lavinami jų bendrieji bei profesiniai įgūdžiai, teikiamos praktinio bei profesinio mokymo ir įdarbinimo paslaugos, taip užtikrinant darbingų asmenų patekimą į darbo rinką.

Projektu bus sprendžiamos socialinės rizikos šeimų problemos, mažinamas savivaldybėje esančių bedarbių skaičius
Projekto tikslai

›Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką.

Projekto uždaviniai

›Teikti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims kompleksines paslaugas bei profesinę reabilitaciją.

Projekto veiklos

›Asmens poreikių vertinimas bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų individualus ar grupinis motyvavimas įsigyti išsilavinimą ir dirbti.

›Socialinių, bendruomeninių ir savarankiško gyvenimo bei darbinių įgūdžių atkūrimas ir palaikymas

›Profesinis orientavimas, bendrųjų įgūdžių ugdymas bei praktinis mokymas. (pvz., skaitmeninio raštingumo, verslumo) ugdymas.

›Profesinis mokymas, jei jis orientuotas į vietos darbo rinkos poreikius ir galimybes (būtinas siekiant padėti įdarbinti tikslinės grupės asmenis )

›Mokymai darbuotojams, dirbantiems su tiksline grupe

Projekto tikslinės grupės

›Socialinės rizikos šeimos

Projekto poreikio, rezultatų ir naudos
tikslinėms grupėms pagrindimas

›Vilkaviškio rajone yra 12 seniūnijų, kuriose dirba 12 socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams. Vienas socialinis darbuotojas vidutiniškai dirba su 25 socialinės rizikos šeimomis, kuriose auga vidutiniškai 54 vaikai.

›Pasirinkta projekto tikslinė grupė – socialinės rizikos šeimos– yra labiausiai pažeidžiami socialinėje sistemoje, nes didžiausias dėmesys buvo skirtas tik asmeniui, turinčiam priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų, taip dažniausia likdavo užmiršti kiti šeimos nariai, ypač vaikai. Šiose šeimose didžiausia problema – alkoholizmas, dėl kurio kyla tolimesnės problemos.

›Projekto vykdytojas bei partneriai siekia teikti kuo kokybiškesnes paslaugas, kurios padėtų ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą.

Projekto partneriai ir jų funkcijos

›UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis – verslo įmonė įsteigta 1992 m., veiklos sritis – komunalinės paslaugos. Projekto partneris įsipareigoja priimti atlikti praktiką tikslinės grupės asmenis, iš jų 10 proc. praktinis mokymas bus organizuojamas UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis lėšomis.

›

›Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras

›

›Gudkaimio globos namai – įsteigta 2001 m., veiklos sritis – teikti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą vienišiems, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina priežiūra ir slauga. Projekto partneris įsipareigoja priimti atlikti praktiką tikslinės grupės asmenis, iš jų 10 proc. praktinis mokymas bus organizuojamas Gudkaimio globos namai lėšomis.

›Gražiškių kaimo bendruomenė –įsikūrusi 2002 metais sausio 20 d. Turi įsteigusi bendruomenės namus, Gražiškių mstl., Vilkaviškio rajone. Bendruomenė rūpinasi Gražiškių miestelio, seniūnija ir jų gyventojų gerove. Gražiškių bendruomenės patalpose vyks bendrųjų gebėjimų mokymai

Tarptautinis bendradarbiavimas

›Projekto metu numatytas bendradarbiavimas su užsienio partneriais „Tarptautiniu sveikatos ir socialiniu forumu“ Oslo mieste Norvegijoje.

Projektų kiekybių rezultatų
pasiekimo pagrindimas

›Įdarbinimo mechanizmas: 10 proc. tikslinės grupės asmenų įdarbins projekto partneriai UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis, Gudkaimio globos namai bei Vilkaviškio socialinės pagalbos centras. Dalis asmenų gaus profesinius mokymus, parinktus pagal vietos darbo rinkos galimybes.

›Už veiklų ir įdarbinimo rodiklių pasiekimą bus atsakingas projekto vykdytojas ir partneriai. Projekto vykdytojas bei partneriai vykdys projekto monitoringą, projekto partneriai teiks ataskaitas apie kokybinius ir kiekybinius projekto rodiklius, projekto vykdytojas stebės rodiklių pasiekimą.

Projekto tęstinumas

›Po projekto toliau dirbama su tikslinės grupės asmenimis. Nusipirktas ilgalaikis turtas bus naudojamas pagal paskirtį: kompiuteriais, multimedijomis ir multifunkciniais įrenginiais bus naudojamasi organizuojant įvairiausius mokymus socialinės rizikos asmenims, jais galės naudotis visi Vilkaviškio moterų namų – krizių centro ir Vilkaviškio socialinės pagalbos centro lankytojai.