2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VILKAVIŠKIO SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO DIREKTORĖS

 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

  INFORMACIJA APIE CENTRO VEIKLĄ

 Vilkaviškio socialinės   pagalbos   centras   yra  biudžetinė įstaiga, kuri veikia socialinėje srityje, teikia  paslaugas Vilkaviškio rajono seniems, vienišiems ir neįgaliems gyventojams. Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Buveinės adresas.  Vys. A. Karoso g. 5, LT-70141 Vilkaviškis. Internetinė svetainė- www.spcvilkaviskis.lt

Įstaigos vadovas. Direktorė Rita Mickuvienė. Tel./faksas 8-342 52024, el. paštas- soc.pagalba@gmail.com

Centro vizija. Socialinių paslaugų centras – įstaiga, kurios veikla orientuota į besikeičiančios visuomenės poreikius, gebanti greitai ir lanksčiai teikti socialinę pagalbą socialiai pažeistiems asmenims ir jų šeimos nariams, užtikrinti visuotiną socialinių paslaugų prieinamumą ir klientų informatyvumą.

Centro misija – globoti ir paremti silpnesnius, lengvai pažeidžiamus visuomenės narius (socialinės rizikos šeimas ir vaikus, pagyvenusius ir neįgalius asmenis, skurdžiai gyvenančias šeimas, rizikos grupės asmenis ir kt.), gerinti jų gyvenimo kokybę, padėti jiems tapti lygiaverčiais visuomenės nariais.

Centro veiklos sritys:

– neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje ugdyti protinę ir kompleksinę negalią turinčius, savivaldybės teritorijoje gyvenančius jaunuolius nuo 16 iki 40 metų amžiaus. Organizuoti jų darbinį ugdymą, fizinę bei psichologinę reabilitaciją, konsultuoti juos ir jų šeimas socialinės, medicininės ir teisinės paramos klausimais, dirbti pagal individualias programas;

– pagalbos namuose tarnyba:

– socialinės priežiūros paslaugų teikimas negalintiems savimi pasirūpinti vienišiems, nusenusiems ir neįgaliems asmenims ir probleminėms šeimoms įvairiomis nepiniginėmis formomis bei pagalbos pinigais;

– integralios ( globos ir slaugos) paslaugų teikimas kliento namuose;

– pagalbos šeimai tarnyboje teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams;

– teikti transporto paslaugas neįgaliems ir kitiems asmenims, kurie dėl sunkios ligos ar sužalojimo, senatvės, negalios nepajėgūs patys vairuoti automobilį arba motorinį vežimėlį ar naudotis bendruoju transportu;

– organizuoti Vilkaviškio rajono neįgalių (vaikų ir suaugusių), senatvės pensininkų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.

            Socialinės pagalbos centras teikia šias paslaugas:

            – bendrąsias socialines paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas,  aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne,  sociokultūrinės paslaugos, ir kt.):

            – maitinimo organizavimas (maitinami Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio kientai, Vaikų dienos centro lankytojai, veikia  2 socialinės virtuvės Vilkaviškyje ir Kybartuose);              –          –  transporto paslaugų  organizavimas;

           –  asmeninės higienos paslaugos;

            – specialiąsias socialines paslaugas:

            – dienos socialinės globos (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinyje ir klientų namuose);

             – pagalbos į namus (suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms bei senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms  asmenų namuose);

              – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms Vaikų dienos centre;  socialinės rizikos šeimoms – asmens namuose).

Vykdant Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui iškeltus uždavinius, direktorius organizavo  centro padalinių veiklą.  Centre dirba 93 darbuotojai. Pagal sudarytą dokumentacijos planą centre užregistruoti  176  gauti dokumentai,  paruošta  219  siunčiamų dokumentų, parašyti 164 atostogų įsakymai, 184 – priėmimo, perkėlimo, atleidimo įsakymai ir 27  centro veiklą reglamentuojantys įsakymai. Sudarytos 26 sutartys (bendradarbiavimo, trišalės profesinio mokymo, praktinio mokymo ir kt.). Vykdyti viešieji pirkimai maisto prekėms, kuro, telekomunikacijos priemonėms, kanceliarinėms, ūkio prekėms ir kt. įsigyti.

           Organizuojant centro veiklą, buvo sudarytos sutartys su 24 savanoriais, kurie padėjo socialiniams darbuotojams „Maisto banko“ akcijų metu.

6 įstaigos darbuotojai buvo praktikos vadovais 8 studentams, kurie atliko praktiką įvairiuose centro padaliniuose.

                                                        Centro struktūra

struktura

 PAGALBOS NAMUOSE TARNYBA

           Pagalbos namuose tarnyba – organizuoja ir teikia pagalbos namuose paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems seniems, vienišiems ir neįgaliems gyventojams, padeda spręsti iškilusias socialines problemas bei sudaro jiems sąlygas gyventi savo namuose.

Tarnybos tikslas – teikti pagalbos namuose paslaugas padedant spręsti iškilusias socialines problemas bei sudarant jiems sąlygas gyventi savo namuose siekiant išvengti stacionarių paslaugų bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

2013 m. pabaigoje Pagalbos namuose tarnyboje dirbo 45 lankomosios priežiūros darbuotojos, Jos  paslaugas į namus teikė 124 seniems, vienišiems ir  neįgaliems rajono gyventojams.

darbuotoju-skaicius

Iš jų: 111(90%) – moterų, 13(10%) – vyrų. Pagal amžių paslaugas gaunantys rajono gyventojai yra pasiskirstę:

statisktika

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai yra: 2 – darbingo amžiaus asmenys, 7 – turintys nustatytą nuolatinės slaugos poreikį, 32 – turintys nustatytą priežiūros pagalbos poreikį, 73 – seni ir vieniši. 58 pagalbos į namus paslaugų gavėjai gyvena mieste, 66 – kaime.

Bendradarbiaujant su Vilkaviškio Dekanato Vilkaviškio vyskupijos Maltos ordino pagalbos tarnyba šiais metais karštas maistas į namus buvo išvežiojamas 15 asmenų. Karšto maisto pristatymo į namus paslauga teikiama asmenims, kurie gyvena Vilkaviškio mieste ir dėl nepakankamų pajamų, sveikatos būklės ar kitų aplinkybių negali maisto gamintis namuose ar lankytis maitinimo organizavimo vietose.

statistika2

2013 m. iš Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos gautas 31 sprendimas dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo. 25 – paslaugos teikiamos. 5 žmonės paslaugų laikinai atsisakė, 2 žmonės mirė paslaugų dar nepradėjus teikti.  Metų pabaigoje dėl etatų trūkumo liko netenkinti 24 sprendimai  (4,8 etato).

Pagalbos į namus paslaugos, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pajamas ir Specialiųjų poreikių nustatymo komisijos sprendimus, yra mokamos. Už šias paslaugas 2013 metais mokėjo 27 šios paslaugos gavėjai.

Specialiojo transporto paslauga naudojosi  9 pagalbos į namus paslaugų gavėjai.  Klientai, turintys judėjimo sutrikimų, buvo vežami į gydymo įstaigas, esančias Vilkaviškyje,  Kaune, Birštone. Pagalbos namuose tarnybos vadovė aplankė 58 pagalbos į namus paslaugų gavėjus: su 25 iš jų sudarė šios paslaugos teikimo sutartis, aptarė paslaugų teikimo komplektus, mokėjimą už paslaugas, kitus  konsultavo paslaugų teikimo klausimais.

PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA

 Paramos šeimai tarnyba – Vilkaviškio socialinės pagalbos centro struktūrinis padalinys, organizuojantis ir teikiantis socialines paslaugas Vilkaviškio rajone gyvenančioms socialinės rizikos šeimoms, smurtą patyrusioms motinoms, jų vaikams. Tarnybos tikslas – teikti socialines paslaugas sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybes spręsti socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. Paramos šeimai tarnyboje teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos: bendrosios – infomavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kt.; specialiosios – socialinių įgūdžių udymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms, socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centro klientams, laikino apnakvindinimo paslaugos smurtą patyrusioms motinoms. Paslaugų gavėjai -socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai, smurtą patyrę motinos ir jų vaikai.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms

 2013 m. Paramos šeimai tarnyboje 13 socialinių darbuotojų teikė socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Socialiniai darbuotojai dirbo su 267 socialinės rizikos šeimomis ir 630 jose augančių vaikų (1 pav.). 2013 m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo 8 proc., jose augančių vaikų – 11 proc.

statistika3

1 pav. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų gavėjų skaičius 2012-2013 metais

Socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis nuolat konsultavo šeimas, kartu su jomis sudarinėjo darbo planus, numatė įsipareigojimus, mokė tėvus tobulinti turimus socialinius įgūdžius, organizavo individualias ir grupines konsultacijas, nukreipė  psichologo, narkologo konsultacijoms, lydėjo į priklausomybių centrus ir medicinos įstaigas, nuolat bendravo su mokyklų socialiniais pedagogais, mokytojais, vaikų gydytojais, darbo biržos atstovais. Kartą per ketvirtį Vilkaviškio socialinės pagalbos centre buvo organizuojami socialinio darbo aptarimai, kuriuose dalyvavo Vaikų teisių apsaugos, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių specialistai, atsakingi socialiniai darbuotojai, kitų įstaigų atstovai.

Socialinės priežiūros paslaugos buvo teikiamos 1023 paslaugų gavėjams.  Pagalba buvo teikiama visiems šeimoms nariams (paslaugų gavėjais laikomi ir 393 suaugę asmenys (vyrai – 154 , moterys – 239) ir vaikai  630) (2 pav.).

statistika4

2 pav. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą

        2013 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo nutrauktos 50 šeimų dėl šių priežasčių: pagerėjus situacijai šeimoje, nepastebėjus vaiko teisių pažeidimų arba šeimai išvykus gyventi į kitą rajoną. 28 šeimos buvo naujai įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašus dėl įvairių priežasčių: girtavimo, socialinių įgūdžių stokos, atvykimo iš kitų rajonų (3 pav.).

Pasiekti teigiamą rezultatą reikia daug laiko, todėl darbuotojai nuosekliai ir ilgai dirbo su kiekviena šeima. Dalis šeimų išmoko savarankiškai tvarkytis buityje, susirado darbą, tinkamai pasirūpino savo vaikais, įgijo naujų įgūdžių. Labiausiai nemotyvuotos šeimos buvo kviečiamos atvykti į bendrus seniūnijose organizuojamus darbo grupės susirinkimus, kurių metu buvo aptariami tolimesni veiksmai.

statistika5

3 pav. 2012-2013 metais socialinių paslaugų teikimas

 2013 m. socialiniams darbuotojams bendradarbiaujant su įvairių įstaigų specialistais, socialiniais partneriais, buvo siekiama mažinti socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų socialinę atskirtį, gerinti jų gyvenimo kokybę, ugdyti socialinius įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą, atsižvelgiant į vaiko interesus.

2013 metais socialinės darbuotojos tapo projekto “Pagalba daiktais” koordinatorėmis – savanorėmis, kurių tikslas –  tarpininkauti tarp dovanotojo ir stokojančiojo. Kuratorės buvo atsakingos už socialinės rizikos šeimų atranką, jų poreikių išgryninimą ir patalpinimą į Pagalba daiktais sistemą, už kontaktą su asmenimis, kurie nori padovanoti arba priimti tinkamą sprendimą paramai perduoti. Dovanotojai buvo itin aktyvūs, dovanojo buitinę techniką, baldus, patalynę, drabužius, avalynę, žaislus ir kt.

2013 metais socialinės darbuotojos, siekdamos padėti šeimoms, seniūnijose organizavo akcijas “Pasidalinkime gerumu”. Akcijų metu geros valios žmonės aukojo nereikalingus jiems daiktus (rūbus, avalynę, baldus, mokyklines priemones).

Socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre “Šypsena”

2013 metais pagal programą Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms, veikė vaikų dienos centras “Šypsena”. Vaikų dienos centrą lankė 15 vaikų: 9 – iš socialinės rizikos šeimų, 2 – iš socialines pašalpas gaunančių šeimų.

Vaikų dienos centre dirbo 1 užimtumo specialistas, savanoriai., Vaikams, lankantiems vaikų dienos centrą, buvo teikiama kompleksinė pagalba (sudarytos sąlygos ruošti pamokas, teikiamos higienos paslaugos, ugdomi socialiniai ir kasdieniniai įgūdžiai, organizuojamos maitinimo, užimtumo ir kultūrinės paslaugos).

Vaikams buvo suorganizuoti: „Mylimiausios knygos“  rinkimai, Motinos dienos šventė, „Vaikų velykėlės“. Vaikų dienos centro klientai turėjo galimybę susipažinti su Marijampolės regione esančiomis lankytinomis vietomis, aplankė Mini Zoologijos sodą Kalvarijoje, vyko į Marijampolėje esantį kino teatrą “Spindulys”, stebėjo spektaklį Marijampolės kultūros centre. Vasarą vaikai vyko į  stovyklą Karklėje.

2013 metais vaikų dienos centro vaikai labai daug bendravo su Maltos organizacijos, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro, Netradicinių rankdarbių klubo „Lelija“ nariais. Bendraujant su socialiniais partneriais, vaikai turėjo galimybę gerinti bendravimo įgūdžius.  Centre jie žaidė sportinius, lavinamuosius, kūrybiškumą skatinančius žaidimus.

Krizių įveikimo paslaugos. Socialinis darbuotojas teikė individualias konsultacijas smurtą patiriančioms klientėms. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip klientė, atsidūrusi krizėje, suvokia situaciją ir kokius mato problemos sprendimo būdus. Sprendžiant susidariusią krizinę situaciją, buvo siekiama ugdyti asmens brandą ir gebėjimus įveikti krizes. Be individualių konsultacijų socialinis darbuotojas palaikė ryšį su artimaisiais siekdamas į pagalbos procesą įtraukti ir likusius šeimos narius.  Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę,buvo bendradarbiaujama su kitų sričių specialistais: gydytojais, VTAS, policija ir kt.

2013 metais Paramos šeimai tarnyboje laikino apnakvindimo paslaugos suteiktos 8 asmenims. Paslaugos buvo suteiktos 4 motinoms su 6 vaikais, 2 suaugusiems buvo suteikta nakvynė be vaikų. Laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo metu gavėjui buvo teikiama kompleksinė pagalba: nakvynės suteikimas, nukreipimas pas psichologą, pagalba sprendžiant gyvenamojo būsto, šeimos ir artimųjų tarpusavio santykių bei kt. problemas.

2013 m. Vilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinės darbuotojos dalyvavo pavasarinėje, rudeninėje ir kalėdinėje „Maisto bankas“ akcijoje. Suaukotos paramos vertė – 2750 lt. Žmonės aukojo įvairius maisto produktus, žaislus. Gauta parama buvo išdalinta socialinės rizikos šeimoms, Vaikų dienos centro klientams, Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio klientams.

2013 metais Vilkaviškio socialinės pagalbos centras dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“. Projekto metu buvo sudarytos sąlygos išsipildyti socialinės rizikos šeimose augančių vaikų svajonėms. 446 svajonės pasiekė vaikus, gyvenančius sudėtingomis socialinėmis sąlygomis. Vaikai gavo Kalėdines dovanas, apie kurias svajojo ir kurių neturėjo galimybės gauti iš savo tėvų. Daugiausiai žmonės dovanas siuntė paštu ar kurjerio pagalba į Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, seniūnijas. Kai kurie žmonės dovanas įteikė asmeniškai  nuvykdami į vaiko namus. 40 vaikų svajonės buvo išpildytos už lėšas, kurios buvo pervestos į įstaigos sąskaitą.

              NEĮGALAUS JAUNIMO DIENOS UŽIMTUMO PADALINYS

Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio (toliau Padalinys) tikslas – teikti kokybiškas dienos socialinės globos, esant poreikiui – prailgintos veiklos ir nakvynės paslaugas protinę ir kompleksinę negalią turintiems, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems jaunuoliams nuo 16 iki 40 metų amžiaus.

2013 metais Padalinį lankė 20 klientų, 14 iš jų nustatyta visiška negalia. Padalinyje paslaugas teikė padalinio vadovas, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, neformalaus ugdymo specialistai, virėja ir vairuotojas.

Pagal Padalinio vadovo ir socialinių darbuotojų sudarytą bei direktoriaus patvirtintą veiklos organizavimo planą padalinyje 2013 metais buvo teikiamos šios paslaugos:

 1. Socialinio darbo. Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinį lankantys klientai yra skirtingi amžiumi, lytimi bei negalios laipsniu. Du socialiniai darbuotojai bei keturi socialinių darbuotojų padėjėjai klientų veiklą ir globą organizavo atsižvelgdami į jų specialiuosius poreikius bei galimybes. Socialiniai darbuotojai sudarė ir dirbo pagal parengtus individualius asmens veiklos planus, rengė klientų mėnesinius asmens socialinio elgesio įvertinimus, atvejo analizes. Norėdami išspręsti iškilusias problemas, darbuotojai nuolat bendravo su klientų tėvais, globėjais, kartu analizavo problemines situacijas, ieškojo problemų sprendimo būdų. Buvo surengti 2 tėvų susirinkimai, aptarti socialinių paslaugų rezultatai bei mokėjimo už socialines paslaugas pakeitimai. Nuolat buvo bendradarbiaujama su Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros bei Psichikos sveikatos priežiūros specialistais.
 2. Darbinių, meninių įgūdžių ugdymas. Darbo terapijos tikslas – nuolatinė ir reguliari veikla, suteikianti klientui gyvenimo turinį ir prasmę, savarankiškumą. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjai klientams nuolat organizavo darbinį užimtumą. Klientai skaitė knygas, nurašinėjo tekstus iš knygų, rašė žodžius, simbolius pagal pateiktus pavyzdžius, atlikinėjo nesudėtingus matematinius veiksmus. Darbiniai įgūdžiai taip pat buvo ugdomi siuvant rankomis ir mašina, neriant vašeliu, darbelių gamyba iš gamtinės medžiagos, inkilėlių gamyba, karoliukų vėrimas, laimės šulinėlių, akmenėlių – talismanų gamyba. ir kt.

Neformalaus ugdymo specialistai klientus mokė muzikos, dailės ir keramikos paslapčių:

Kūrybinių, meninių įgūdžių lavinimas:
 

Muzikos užsiėmimuose:

Klientai domėjosi lietuvių liaudies dainomis, spalvų muzika, ritminiais pratimais, šokio judesiais, šiuolaikinėmis dainomis, muzikiniais -draminiais vaidinimais. Metų eigoje klientai išmoko daug įvairių dainų – „Pučia vėjas“, „Naktelės žiedai“, „Atsidūsėjimas“, „Balta žiema“, „Motinai“, „Lopšinė“, „Kur balti keliai“, „Giminės“ ir kt. Buvo paruošti spektakliai: „Geležinis žmogus“, „Musė barbusė“, „Akmuo ir plaštakė“, „Kalėdų belaukiant“ ir kt. Paruošti spektakliai nuolat rodomi tėveliams, svečiams įvairių švenčių metu.
 

Keramikos užsiėmimuose:

Klientai buvo mokomi keraminių objektų ar suvenyrų formavimo, dekoravimo, tapymo, raižymo. Dažnai buvo išbandomos naujos lipdymo technikos, tobulinami lipdymo įgūdžiai. Klientų pagaminti darbai buvo eksponuojami įvairiose mugėse, parodose, dovanojami svečiams, tėveliams. Šių užsiėmimų tikslas – turtinti klientų vaizduotę, lavinti pastabumą, atmintį, rankų judesius. Formuoti lipdymo, stebėjimo įgūdžius, skatinti poreikį dirbti.
 

Dailės užsiėmimuose:

Šiuose užsiėmimuose klientai buvo skatinami kurti ir plėtoti savo meninius gabumus kūrybinėje veikloje, kurti dekoratyvines – erdvines ekspozicijas, integruoti neįgalų klientą į bendruomenę, dalyvaujant įvairiose parodose. Kiekvieną ketvirtį klientų darbai nuolat puošė Padalinio stendus, buvo surengta tekstilės darbų paroda  Vilkaviškio Viešojoje bibliotekoje, piešinių parodą „Mes draugai“ Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Įvairių švenčių proga buvo gaminami atvirukai, kvietimai.

 

 1. Socialinių įgūdžių ugdymas ir asmens higienos bei sveikatos priežiūra. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai lavino klientų kasdieninio apsitarnavimo ir bendravimo, savitvarkos įgūdžius, socialinės patirties plėtimą realiose situacijose (parduotuvėje, visuomeninėse įstaigose, visuomeniniame transporte), vedė pokalbių valandėlės „Ryto ratas“ bendravimo įgūdžiams tobulinti (kalbėjimasis grupėje įvairiomis temomis, susirinkimai, kavos ir arbatos gėrimas). Taip pat buvo ugdomas sportinis aktyvumas. Darbuotojai  kartą per savaitę organizavo mankštas, relaksacijos užsiėmimus ant kilimėlių su treniruokliais sporto salėje, organzavimo stalo teniso turnyrą, sportines užduotis krepšinio aikštelėje.  Nuolat buvo lavinami klientų asmens higienos bei formuojami saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžiai. Klientai dalyvavo išvykoje į Šakių baseiną, dalyvavo projekte „Grožio klubas“, lankėsi grožio salone „Danutė“.
 2. Laisvalaikio organizavimo. Siekiant didinti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, nuolat buvo organziuojami įvairūs renginiai:

* šventės, minėjimai: Valentino diena „Mes draugai“, Užgavėnių šventė „Vejam žiemą“, Tarptautinė moters diena, Velykų belaukiant, margučių ridenimo varžybos,  mamyčių diena „Ačiū, kad esi šalia“, sporto diena, tolerancijos diena, Tarptautinė neįgaliųjų diena, „Spalvotos Kalėdos“.

* akcijos:  švaros akcija Padalinyje, pavasarinė akcija „Darom“.

* filmų peržiūros: filmo „Kaukė“ žiūrėjimas Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre.

* spektakliai:  Janga teatro Portugal „Ėjom į jūrą“ Vilkaviškio kultūros centre.

* išvykos: į Šakių rajono jaunimo kūrybos ir sporto centro baseiną, į J. Basanavičiaus gimtinę.

* edukaciniai užsiėmai:  J. Basanavičiaus gimtinėje „Keptuvėj čirška – burnoj tirpsta“, Padalinio kiemelyje mokomoji tapybos rankomis pamokėlė, metodinė popieriaus pamokėlė „Batika“.

* relaksaciniai užsiėmimai:  kartą per mėnesį klientai lankėsi Psichikos sveikatos centre relaksaciniame kabinete. Kartu su socialine darbuotoja mokėsi relaksacijos paslapčių.

* prevenciniai renginiai: „Gyvenk saugiai ir sveikai“, „Ištiesk ranką draugui“.

 1. Maitinimo. Padalinyje buvo maitinama 19 jaunuolių. Dieninę grupę lankantys klientai buvo maitinami 3 kartus, o savaitinę – 4 kartus per dieną. Valgiaraščiai buvo sudaromi atsižvelgiant į asmenų virškinimo sistemos sutrikimus. Negalintys savarankiškai pavalgyti jaunuoliai buvo pamaitinami.
 2. Nakvynės. 4 socialinio darbuotojo padėjėjos slenkančiu darbo grafiku lavino klientų vakarinius apsitarnavimo įgūdžius, organizavo prailgintą veiklą grupėse ir vakaro laisvalaikį. Nakvynės paslaugos buvo teikiamos darbo dienomis nuo 17 val. iki 8 val.
 3. Transporto. Transporto paslaugos buvo teikiamos pagal sudarytą klientų atvežimo į padalinį ir parvežimo į namus maršrutą bei tvarkaraštį, atsižvelgiant į šeimų poreikius. Savaitinę grupę lankantys jaunuoliai buvo vežami pirmą ir paskutinę savaitės darbo dieną, o lankantys dieninę grupę – atvežami į padalinį ir parvežami į namus kiekvieną darbo dieną. Jaunuoliai buvo vežami ir į ekskursijas, išvykas, kultūrinius renginius.

                                BENDRŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

  Aprūpinimas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis

 Vilkaviškio rajone gyvenančius asmenis naujomis arba atnaujintomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis aprūpina Vilkaviškio socialinės pagalbos centras. 2013 metais šios priemonės buvo gautos iš Kauno bei Marijampolės techninės pagalbos neįgaliesiems prie SADM skyrių.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centro socialinis darbuotojas, atsakingas už techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių išdavimą:

 • priima asmenų prašymus judėjimo techninės pagalbos priemonėms įsigyti;
 • aprūpina reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis asmens fizinius ir medicininius poreikius;
 • tarpininkauja organizuojant techninės pagalbos priemonių remonto paslaugą;
 • veda techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo apskaitą;
 • grąžinant reguliuojamas lovas, priima prašymus dėl dalinės įmokos grąžinimo. Per 2013 metus asmenims buvo sugrąžinta 12 įmokų už reguliuojamas lovas (naudojosi mažiau nei metus).

2013 m. užregistruoti 557 prašymai 616-ai techninės pagalbos priemonių  įsigyti. Jomis buvo aprūpinti 320 asmenų.

Per 2013 m. išduotos 532 techninės pagalbos neįgaliesiems priemonės, pagal panaudos sutartis – 476 priemonės (218 naujų, 258 klientų grąžintos), pagal perdavimo aktus (medinės lazdelės, vasariniai bei žieminiai antgaliai) – 56 priemonės.

 

Techninės pagalbos priemonės,  išduotos 2013 m.

Eil. Nr. Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Išduota viso Išduotos naujos priemonės Išduotos dėvėtos priemonės
1 Palydovo valdomas vežimėlis 1   1
2 Universalūs vežimėliai 74 21 53
3 Varytuvas 1   1
4 Naktipuodžio kėdė – universalus vežimėlis 1 1  
5 Naktipuodžio kėdutės 82 40 42
6 Paaukštinta tualeto sėdynė 17 14 3
7 Vaikščiojimo rėmai 34 15 19
8 Vaikštynės su ratukais 45 21 24
9 Vaikštynės su staliukais 8 3 5
10 Reguliuojamos lovos 32 7 25
11 Čiužiniai praguloms išvengti 44 16 28
12 Lovos staliukai 4 2 2
13 Alkūniniai ramentai 78 49 29
14 Pažastiniai ramentai 18   18
15 Vonios suoliukas 10 3 7
16 Dušo kėdė 1 1  
17 Lazdelės 32 32  
18 Lazdelės su 3 ar 4 atramom 6 5 1
19 Vasariniai antgaliai 30 30  
20 Žieminiai antgaliai 13 13  
21 Laipteliai į vonią 1 1  
  Viso: 532 274 258

 

10 priemonių buvo išduotos iš gautos paramos. Iš užregistruotų prašymų 64 asmenims nebuvo išduotos 107 priemonės (85 priemonių atsisakė, 22 nebuvo gautos). 2013 metų pabaigoje asmenys negavo 4 proc. užsakytų techninės pagalbos priemonių, dalies jų dėl to, kad buvo užsakytos metų pabaigoje (reguliuojamų lovų, čiužinių praguloms išvengti, lovos staliukų) arba priemonės buvo nestandartinės (platūs universalūs vežimėliai, stovėjimo atrama ir kt.).

statistika6

Techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems pasiskirstymas (%)

2013 metais daugiau dėmesio skiriama priemonių susigrąžinimui, nes naujai skiriamų priemonių kiekis buvo mažesnis. Daliai grąžintų priemonių (universaliems vežimėliams, vaikštynėms su ratukais) buvo reikalingas remontas, jos buvo nuvežtos į Kauną, sutaisytos ir išduotos laukiantiems klientams.  2013 metais beveik pusė priemonių buvo išduotos pakartotinai.

                 

                                      Transporto paslaugų teikimas

Transporto paslauga – tai paslauga, skirta asmenims, turintiems specialių poreikių. Šie asmenys dėl ligos, negalios ar senatvės turi judėjimo sutrikimų, todėl negali naudotis visuomeniniu arba neturi galimybės naudotis individualiu transportu.

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras turi tris automobilius, kuriais Vilkaviškio rajono gyventojams yra teikiamos transporto paslaugos. Transporto paslaugos teikimas yra viena iš priemonių, padedančių įgyvendinti svarbų uždavinį – užtikrinti specialaus transporto prieinamumą neįgaliems asmenims, pagyvenusiems asmenims bei neįgaliems vaikams. Dauguma žmonių su specialiais poreikiais,  kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ar dėl nepakankamų pajamų  negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Neturėdami galimybės laisvai judėti, neįgalūs asmenys vis labiau atskiriami nuo visuomenės. Transporto paslaugos teikimas prisideda prie neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo bei sudaro palankesnes sąlygas integruotis į visuomenę. Transporto paslauga neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims yra teikiama nemokamai vykti į reabilitacijos, gydymo, ugdymo įstaigas, neįgaliems asmenims skirtus renginius.

2013 m. transporto paslauga suteikta:

– Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio jaunuoliams. Kasdien iš namų į Socialinės pagalbos centrą ir atgal į namus vežta 251 dieną.  Vežėme 20 neįgalių asmenų;

neįgaliems, seniems asmenims, neįgaliems vaikams, socialinės rizikos asmenims vykstant į Respublikines ir rajono stacionarias ir ambulatorines gydymo, reabilitacijos įstaigas, stacionarias globos įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo komisiją, ortopedijos įstaigas ir t. t. 51 –  kartą ( 62 asmenys);

–  45  kartus lankytos Vilkaviškio rajone gyvenančios socialinės rizikos šeimos;

– Pagalbos namuose tarnybos reikmėms (sudaryti, nutraukti sutartis, skundams ir pageidavimams išsiaiškinti) vykta  21 kartą;

–  Techninės pagalbos priemonės rajono gyventojams iš Kauno ir Marijampolės TPNC skyrių vežtos 9 kartus;

–  techninės pagalbos priemonės neįgaliems rajono gyventojams į namus pristatytos 8 kartus.

–  Neįgalaus jaunimo dienos užimtumo padalinio jaunuoliai vežti į kultūrinius ir sporto renginius   2  kartus  ( 20 asmenų);

– Vaikų dienos centras į ekskursijas bei kultūrinius renginius vyko 13 kartų.

                                FINANSAVIMAS

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras yra finansuojams iš Vilkaviškio rajono savivaldybės, Valstybės ir kitų šaltinių. Buhalterija apskaitai vesti naudoja šias programas: Finas, Edrana, Vsakis. Programa Finas vedama visa apskaita pagal valstybės, savivaldybės finansavimą, neįgaliųjų socialinės globos paslaugų lėšas,  įstaigos pajamas ir projektines lėšas. Naudojant Edrana programą, darbuotojams skaičiuojamas darbo užmokestis ir atliekami pervedimai, rašomos darbo užmokesčio pažymos, teikiamos ataskaitos Sodrai, statistikai, Mokesčių inspekcijai, savivaldybės administracijai. Visos metinės finansinės ataskaitos vedamos į Vsakis programą.

Eil. Nr. Straipsniai   Ataskaitinis laikotarpis
A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS   1543681,00
I. finansavimo pajamos   1519355,00
I.1. iš valstybės biudžeto   503943,00
I.2. iš savivaldybių biudžetų   959474,00
I.3. iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų   50122,00
I.4. iš kitų finansavimo šaltinių   5816,00
II. mokesčių ir socialinių įmokų pajamos    
III. pagrindinės veiklos kitos pajamos   24326,00
III.1. pagrindinės veiklos kitos pajamos   24326,00
III.2. pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma    
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS   1544788,00
I. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo   1299462,00
II. nusidėvėjimo ir amortizacijos   50689,00
III. komunalinių paslaugų ir ryšių   40439,00
IV. komandiruočių   1425,00
V. transporto   5910,00
VI. kvalifikacijos kėlimo    
VII. paprastojo remonto ir eksploatavimo    
VIII. nuvertėjimo ir nurašytų sumų    
IX. sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina   58606,00
X. socialinių išmokų    
XI. nuomos    
XII. finansavimo    
XIII. kitų paslaugų   62600,00
XIV. kitos   25657,00
C. pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas   -1107,00
D. kitos veiklos rezultatas   0,00
I. kitos veiklos pajamos    
II. pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos    
III. kitos veiklos sąnaudos    
E. finansinės ir investicinės veiklos rezultatas    
F. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka    
G. pelno mokestis    
H. grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką   -1107,00
I. nuosavybės metodo įtaka    
J. grynasis perviršis ar deficitas   -1107,00
I. tenkantis kontroliuojančiajam subjektui    
II. tenkantis mažumos daliai    

 

                                     PROJEKTINĖ VEIKLA

Siekdamas gauti papildomų lėšų veiklai finansuoti Vilkaviškio socialinės pagalbos centras dalyvauja projektinėje veikloje.

Lietuvos Respublikos SADM  Vaikų dienos centrų konkursas:

Paruošta paraiška –  Vaikų dienos centras „Šypsena“ Vilkaviškio miesto  vaikams. Gautas finansavimas 28 000 Lt.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursas:

Projektas „Asmens sveikatos stiprinimas“. Gauta 3000 Lt.

Europos struktūrinių fondų konkursas:

Projektas „Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką“ yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto vykdytojas – Vilkaviškio socialinės pagalbos centras, partneriai: Pagėgių socialinių paslaugų centras, UAB Vilkaviškio komunalinis ūkis, Gudkaimio globos namai, Gražiškių bendruomenė.

Įgyvendinant šį projektą,  bus išplėstas paslaugas gaunančių  asmenų  skaičius,  klientai bus informuojami,  konsultuojami, lavinami bendrieji įgūdžiai, teikiamos praktinio bei profesinio mokymo ir įdarbinimo paslaugos. Projekto trukmė – 3 metai. Per šį laiką į įvairias veiklas turi būti įtraukti 190 rajono asmenų  iš socialinės rizikos šeimų.  Darbui su šiais asmenimis iš projekto lėšų papildomai įdarbinti  socialiniai darbuotojai, mentoriai, psichologas (10 etatų).

2013  metais projekte dalyvavo 70 asmenų  iš Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio,  Bartninkų seniūnijų.

 1. Integruotų (globos ir slaugos) paslaugų teikimas Vilkaviškio rajono gyventojams.

Projekto trukmė – 2 m. Gautas finansavimas 1008 000 Lt. Paslaugos teikiamos 40 didelius specialiuosius poreikius turinčių Vilkaviškio rajono gyventojų. Paslaugas teikia slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai. Globos ir slaugos paslaugos teikiamos klientų namuose.

 

 

Direktorė                                                                                                                Rita Mickuvienė